En kort historik

Donnergymnasiet startade 1998 utifrån en pedagogisk idé av fyra erfarna lärare i Klintehamn på Gotland. Namnet Donner är hämtat från en tysk köpmannafamilj som invandrade till Gotland under 1700-talet. Med entreprenörskap och moderna idéer präglade de utvecklingen i Klintehamn och Visby under lång tid. I likhet med  släkten Donner kom Donnergymnasiets mål att stå för nytänkande och utveckling. Den bärande idén grundar sig på tanken om att verkligen vara en skola för alla, där varje elev respekteras och bemöts som individ.

År 2000 togs nästa steg i Donnergymnasiets historia, då två nya gymnasieskolor startades, en i Slite på Gotland och en i Göteborg på fastlandet. Nu fick Donnergymnasiet en spännande pedagogisk bredd med skolor som verkade både på landsbygden och i storstaden. I Göteborg erbjöds inledningsvis Naturvetenskapliga programmet och Samhällsvetenskapliga programmet men snart utökades utbudet med Estetiska programmet med musikinriktning. Detta kom att visa sig vara en lyckad kombination av program. Lärare och elever trivdes och skolan fick en flygande start och blev snabbt ett av Göteborgs populäraste gymnasier. Framgången kan förklaras med flera olika faktorer men den främsta var och är fortfarande det goda samarbetet mellan fantastiska elever och engagerad personal.

Under det decennium som Donnergymnasiet i Göteborg funnits, har skolan uppnått mycket goda resultat. Skolkulturen bygger på ömsesidig respekt och medmänsklighet. Ett starkt fokusområde har varit att skapa trivsel och studiero. Studiemiljön präglas av utmaningar och kreativitet där varje elev uppmuntras att utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Många elever har nått framgångar i form av priser, stipendier och utmärkelser inom en rad olika områden. 

Donnergymnasiet i Göteborg har idag ca 570 elever.
Målsättningen är att Donnergymnasiet skall fortleva med engagerade elever, lärare och kringpersonal, hålla sin grundidé levande och ständigt utvecklas med nya pedagogiska idéer.